STYPENDIA

Informujemy, iż od II półrocza roku szkolnego 2018/2019 zostały wprowadzone zmiany w programie stypendialnym (na podst. Uchwały nr VI/109/2019 z dn. 29.01.2019r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa).

http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miasta-viii-kadencji/uchwaly-podjete-w-2019-roku/32550,uchwala-nr-vi1092019-z-dnia-29-stycznia-2019-r.html

Stypendia przyznawane uczniom szkół podstawowych:

Primus:

– dla absolwentów, liczy się wynik egzaminu – co najmniej 95%  średnia z wszystkich przedmiotów na egzaminie

Stypendium Mistrz:

– co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania i tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych uprawniającego do zwolnienia z egzaminu lub tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów z art.44zzzw ust.1  ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r.

Stypendium Zdolny Uczeń:

– dla ucz. kl 4-8, co najmniej  bardzo dobra ocena z zachowania, średnia ocen 5,80 dla kl. 4, 5,70 dla kl. 5-6, 5,60 dla kl. 7-8, brak godzin nieusprawiedliwionych oraz szczególne osiągnięcia na świadectwie szkolnym – na podst. Ust.19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.04.2018 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

  • Wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.
  • Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo na rzecz środowiska szkolnego

o   Zameldowanie w stypendiach Primus, Mistrz i Zdolny Uczeń nie jest brane pod uwagę.

o   Wliczamy wszystkie przedmioty – także j. niemiecki i j. hiszpański (styp. zdolny uczeń).

o   Jednocześnie można złożyć wnioski:

– mistrz i primus

– zdolny uczeń i primus.

o   Rodzic jest zobowiązany w terminie podanym przez wychowawcę (zgodnie z harmonogramem prac komisji stypendialnej) dostarczyć uzupełnioną kartkę z danymi ucznia. Ważne jest, aby kartka była wypełniona czytelnie. Jeśli właścicielem konta bankowego jest dziecko, oprócz niego podpisuje się rodzic.

o   Stypendium dyrektora pozostaje w dotychczasowej formie.

Print Friendly, PDF & Email