STYPENDIA

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dzisiaj do 30 września br. można składać – za pośrednictwem strony https://rzeszow.estypendia.pl/ – wnioski o stypendia w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów znajdują się na stronie:

https://www.erzeszow.pl/pl/510-oswiata/33326-program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares.html

 

***************************************************************************************************************

LINK DO INFORMACJI ZE STRONY URZĘDU MIASTA DOTYCZĄCY STYPENDIUM  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

14 grudnia 2021 r. Rada Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr LVI/1174/2021 ustanowiła nowy Program stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, który po raz pierwszy ma zastosowanie do stypendiów przyznawanych za rok szkolny 2022/2023.

Z kryteriów przyznania stypendiów wyeliminowano: ocenę zachowania i nieusprawiedliwione nieobecności.

Stypendium Zdolny uczeń otrzymało nową formę – wymaganą do tej pory średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych zastąpiono średnią ocen z zajęć objętych egzaminami zewnętrznymi.

Kontynuacją funkcjonującego dotychczas Programu jest Stypendium Mistrz.

Nowy Program docenia uczniów wybitnie zdolnych, umożliwiając im ubieganie się o kilka form stypendiów. Najzdolniejsi uczniowie będą mogli ubiegać się równocześnie o stypendium: Primus, Mistrz i Zdolny uczeń.

Link do nowej Uchwały:

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2022/143/

********************************************************************************************************************************************

Rady Miasta Rzeszowa wprowadziła nową uchwałę NR LXVIII/1500/2022 z dnia 25 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Uchwała wchodzi w życie 24 listopada 2022r.

Zmiany dotyczą stypendium Zdolny uczeń i wpisów na świadectwie: w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) uzyskali miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół wymienione jako szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły.”

Uzasadnienie:

„Kilkuletnie doświadczenia w zakresie przyznawania stypendiów pn. Primus inter pares uzasadniają zmianę kryteriów ich przyznawania. Zasadnym jest by stypendia były przyznawane uczniom, którzy osiągają wysokie miejsca w zawodach wiedzy. Uczniowie wykazujący się osiągnięciami artystycznymi i sportowymi mogą być wynagradzani poprzez inne formy nagród realizowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Rzeszowie.”

„Uwaga – dodatkowa zmiana od 24.11.2022” http://www.zsp6.rzeszow.pl/ogloszenia/nowy-program-stypendialny-miasta-rzeszowa/

********************************************************************************************************************************************

 

Print Friendly, PDF & Email