SAMORZĄD SZKOLNY

Zakres kompetencji samorządu uczniowskiego określa art. 55 ustawy z 7 IX 1991 o systemie oświaty.

Należy do niego:

  • prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a zwłaszcza dot. realizacji podstawowych praw uczniów,

  • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  • prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  • w porozumieniu z dyrektorem, prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

Struktura organizacyjna samorządów uczniowskich zależy od decyzji samych uczniów, przepisy prawne bowiem nie narzucają żadnych ograniczeń. Ustawa o systemie oświaty mówi jedynie, że “zasady wybierania i działania organów samorządowych określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym”.

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca: Zuzanna Gaweł – klasa 7e
Zastępca: Szymon Madycki – 8b
Sekretarz:

Print Friendly, PDF & Email