Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Na podstawie Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 1189 z późn. zm.) istnieje możliwość otrzymania następujących stypendiów: Mistrz, Artysta, Zdolny uczeń, Primus.

Wymagania:
Stypendium Zdolny Uczeń:
dla ucz. kl 4-8,
zachowanie wzorowe lub bardzo dobre,
średnia ocen:
5,80 dla kl. 4,
5,70 dla kl. 5-6,
5,60 dla kl. 7-8,
brak godzin nieusprawiedliwionych
oraz szczególne osiągnięcia na świadectwie szkolnym – na podst. Ust.19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.04.2018 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:
• Wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym.
• Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu albo na rzecz środowiska szkolnego.

Stypendium Mistrz:
zachowanie wzorowe lub bardzo dobre oraz tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych uprawniającego do zwolnienia z egzaminu lub tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów z art.44zzzw ust.1 ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r.

Stypendium Primus:
przeznaczone jest dla absolwentów, liczy się wynik egzaminu ósmoklasisty – co najmniej 95%, średnia z wszystkich przedmiotów na egzaminie, jeżeli uczeń jest zwolniony z danego przedmiotu ma 100% z tej części egzaminu

Aktualny wniosek wraz z załącznikami oraz obowiązujące uchwały dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: https://www.erzeszow.pl/510-oswiata.html w zakładce Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

Wnioski do stypendium Mistrz, Zdolny uczeń oraz Primus składa Wychowawca klasy, natomiast Rodzic uzupełnia część 2 tego wniosku z numerem konta i podpisami (wypełniamy wszystkie pola, bez skreśleń, czytelnie, w przypadku gdy właścicielem konta jest dziecko, Rodzic podpisuje się również obok podpisu dziecka) w terminie do 24 czerwca 2022r. (zbiera się wówczas komisja stypendialna w sprawie stypendium Mistrz i Zdolny uczeń).
Stypendium Primus dla kl. 8 za egzamin składamy po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty.
Jednocześnie można złożyć wnioski:
– Mistrz i Primus
– Zdolny uczeń i Primus.

Print Friendly, PDF & Email