ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – kwalifikacja uczniów przyszłych klas pierwszych

W związku z otrzymanymi aktualnymi wytycznymi z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie dotyczącymi kwalifikacji uczniów klas I szkół podstawowych do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych organizowanych na bazie szkół, informujemy, że od nowego roku szkolnego 2021/2022, kwalifikacja ta odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia swojego dziecka do takich zajęć, przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, w oparciu o wynik badania lekarskiego przeprowadzonego przez lekarza p.o.z., w ramach profilaktycznego badania lekarskiego ucznia odbywającego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ( bądź w I klasie szkoły podstawowej).

W związku z powyższym, rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I szkół podstawowych winni w terminie do 30 września br. złożyć u pielęgniarki/higienistki szkolnej Kartę profilaktycznego badania lekarskiego ucznia odbywającego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (klasy I szkoły podstawowej), która zawierać będzie informację o ewentualnej potrzebie udziału dziecka w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.

Zakwalifikowane do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dzieci, będą miały zapewniony w miarę możliwości Miasta udział w bezpłatnych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w szkole, przez cztery kolejne semestry – do zakończenia II klasy szkoły podstawowej.

Wiedząc o tym, rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wykonanie badania bilansowego dziecka do końca wakacji i poinformowanie lekarza p.o.z. o możliwości uczestniczenia dziecka w bezpłatnych zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych w szkole. Istotny jest stosowny wpis do formularza Karty badania lekarskiego ucznia odbywającego obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, w rubryce zalecenia, o ewentualnej potrzebie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

W załączeniu przekazujemy wzór Oświadczenia dotyczący zgłoszenia dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego do udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych.

WZÓR OŚWIADCZENIAPOBIERZ

 

Print Friendly, PDF & Email