VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „PATRON MOJEJ SZKOŁY”

REGULAMIN

VIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO

„PATRON MOJEJ SZKOŁY”

CELE KONKURSU

 • Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły, rozwijanie zainteresowań dzieci.
 • Kształtowanie wrażliwości na wartości i ideały jakie prezentuje patron szkoły.
 • Integracja najmłodszych członków społeczności szkolnej, umacnianie poczucia przynależności do zespołu szkolnego.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany dla trzech grup wiekowych: uczniów kl. I, kl. II, kl. III.
 2. Tematyka wynikająca z nazwy konkursu dotyczy patrona szkoły.
 3. Kategorie:
 • Prace plastyczne (np. portret lub rysunek wykonany dowolną techniką, rzeźba,  płaskorzeźba)
 • Prace literackie (np. opowiadanie,  list do  Patrona, wiersz)
 • Prace plastyczno – literackie (np. album, komiks)
 1. Każda praca powinna być opatrzona z przodu metryczką (Arial 12) z informacjami:
 • Imię i nazwisko autora, klasa
 • Adres szkoły
 • Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
 1. Kryteria oceny prac:
 • Samodzielność – widoczny wkład pracy dziecka
 • Poprawność merytoryczna
 • Atrakcyjność ujęcia tematu
 1.  Nagrody:
 • W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, wyróżnienia, dyplomy dla uczestników i nauczycieli.
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 1. Prace należy składać w terminie do 13 stycznia 2023 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w  Rzeszowie, ul. Prof. A. Krzyżanowskiego 24.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 lutego 2023 r. na stronie internetowej ZSP nr 6 w Rzeszowie.
 3. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach promocyjnych.
 4. Zgłoszenie ucznia do konkursu jest jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację jego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby konkursu.                                                                                                

Organizatorzy:

Danuta Cyrulik,

Bogusława Pelc – Oważany,

Katarzyna Karwowska – Paszkiewicz

REGULAMIN KONKURSU 

Print Friendly, PDF & Email